J.I.S. Donáška alkoholu a jedla Stupava a okolie

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Blue TEAM s.r.o. so sídlom Lipová 3007/1B, 900 31 Stupava, IČO: 52 001 792, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 132023/B (ďalej len „Blue TEAM s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom donáškovej služby pod označením J.I.S. – Jednotka Intenzívnej Služby na webovej adrese www.jiska.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

GSM: +421 944 933 455
GSM: +421 951178501
Email: jednotka@jiska.sk

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Blue TEAM s.r.o., ktorá prevádzkuje donáškovú službu pod označením J.I.S. – Jednotka Intenzívnej Služby.

 • Zákazníkom sa rozumie objednávateľ donáškovej služby J.I.S. jednotka intenzívnej služby, ktorý si objednal tovar od Prevádzkovateľa. Objednávať alkoholické nápoje a cigarety, vrátane akejkoľvek objednávky, ktorej súčasťou sú alkoholické nápoje a cigarety si môže len zákazník starší ako 18 rokov.

 • Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený. V prípade objednávky alkoholických nápojov a cigariet musí byť príjemca alebo osoba konajúca za príjemcu staršia ako 18 rokov.

 • Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré prevádzkovateľ doručuje tovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na webovej adrese www.jiska.sk.

SORTIMENT

 • Zoznam ponúkaných tovarov je uvedený na webovej adrese www.jiska.sk v časti ponuka alkoholu. Predmetom ponuky prevádzkovateľa sú alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, cigarety, pochutiny a doplnkový spotrebný tovar. Zoznam ponúkaných tovarov zverejnený na webovej adrese www.jiska.sk tvorí sortiment, ktorý prevádzkovateľ obvykle ponúka. Aktuálna ponuka v čase uskutočnenia objednávky sa môže líšiť od zverejnenej ponuky a prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť celého sortimentu tovaru.

 • Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať aj iný tovar z kategórií ponúkaných tovarov(alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, cigarety a spotrebný tovar), ktorý nie je súčasťou ponuky.

CENA

 • Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na webovej adrese www.jiska.sk. Pre určenie ceny tovaru je rozhodná cena zverejnená na webovej adrese www.jiska.sk v čase uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka a v prípade individuálne dojednaného tovaru cena, na ktorej sa prevádzkovateľ a zákazník dohodli.

 • Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka.

 • Dodávateľ nie je platcom DPH.

 • Cena za dovoz tovaru je stanovená na základe kritéria celkovej hodnoty nákupu a kritéria vzdialenosti miesta určenia od sídla Prevádzkovateľa. Cenník donáškovej služby do obvyklých lokalít je zverejnený ako príloha č. 1 k týmto všeobecným obchodným podmienkam. V prípade, že sa miesto určenia nenachádza v platnom cenníku donáškovej služby, cena za donášku bude určená pred uzatvorením objednávky prostredníctvom telefonického rozhovoru, mobilnej aplikácie alebo iným vhodným spôsobom.

 • Cigarety a tabakové výrobky sú sortiment doplnkový. Do ceny objednávky pre posúdenie ceny za dopravu sa nezapo

 • ítavajú. Rozvoz samotných cigariet je spoplatnený na účely cenníka donáškovej služby ako nákup, ktorého hodnota je 0,- eur.

OBJEDNÁVKA A DODÁVKA TOVARU

 • Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.jiska.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uskutočniť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník bezodkladne informovaný.

 • Objednávka zrealizovaná medzi 15:00 až 04:00 bude spracovaná a doručená od 5 maximálne však do 90 minút.

 • Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Čas dodania tovaru je informačný a zohľadňuje obvyklý čas potrebný na dodanie tovaru na miesto určenia. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste určenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený čas dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie donášky alebo zmeniť cenu donášky v závislosti od povahy zmeny času dodania tovaru. V prípade, ak v dôsledku zmeny času dodania tovaru z dôvodov na strane zákazníka dôjde k navýšeniu ceny tovaru, takéto navýšenie musí byť vopred schválené zákazníkom, v opačnom prípade pôjde o odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka a prevádzkovateľ nie je povinný dodať tovar. Za miesto určenia je považovaný vstupný priestor do budovy, bydliska alebo sídla firmy.

 • Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru sa uhrádza v hotovosti na mieste určenia, alebo inak dohodnutým spôsobom.  Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom dobierky.

 • Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za dodávku tovaru, t.j. 10 EUR plus storno poplatok 5 EUR. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 3 minút po objednaní, bezodplatne.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • www.jiska.sk resp. spoločnosť Blue TEAM s.r.o. dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa pre donáškovú službu realizovanú prostredníctvom webovej domény www.jiska.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 • Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 13. 5. 2019.

Príloha č. 1 – Ceny za expresnú donášku alkoholu.

Donáška v rámci Stupavy :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene do 10,- €→ cena dovozu 1,- €

donáška v cene nad 10,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do Borinky, Marianky, Zahorskej Bystrice:

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene do 10,- € → cena dovozu 2,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 1,- € ;

donáška v cene nad 15,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do DNV, Zohoru, Lozorna, Lábu, Vysokej pri morave, Lamaču :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 9,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 7,- € ;

donáška v cene do 20,- € → cena dovozu 5,- € ;

donáška v cene do 25,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene nad 25,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do Malaciek, Plaveckého Štvrtku, Dúbravky :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 12,- € ;

donáška v cene do 10,- € → cena dovozu 9,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 7,- € ;

donáška v cene do 25,- € → cena dovozu 5,- € ;

donáška v cene do 30,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene nad 30,- € → cena dovozu 0,- € ;

Close Menu